Android

Lấy về danh sách tất cả Sensor trên thiết bị Android

Dòng 1: Lấy về đối tượng SensorManager bởi phương thức getSystemService(). Dòng 2: Lấy về tất các Sensor trên thiết bị Android. Dòng 3: Xuất ra tổng số SensorContinue reading