Bài toán phân lớp trong Machine Learning (Classification in Machine Learning)

Bài toán phân lớp

Bài toán phân lớp (classification) và bài toán gom cụm (cluster) là hai bài toán lớn trong lĩnh vực Machine Learnig (ML). Bài toán phân lớp là quá trình phân lớp một đối tượng dữ liệu vào một hay nhiều lớp đã cho trước nhờ một mô hình phân lớp (model). Mô hình này được xây dựng dựa trên một tập dữ liệu được xây dựng trước đó có gán nhãn (hay còn gọi là tập huấn luyện). Quá trình phân lớp là quá trình gán nhãn cho đối tượng dữ liệu.

classification_1

Liệu bi mới được thêm vào sẽ thuộc vào lớp bi xanh hay bi đỏ?

Như vậy, nhiệm vụ của bài toán phân lớp là cần tìm một mô hình phần lớp để khi có dữ liệu mới thì có thể xác định được dữ liệu đó thuộc vào phân lớp nào.

Có nhiều bài toán phân lớp dữ liệu như phân lớp nhị phân (binary), phân lớp đa lớp (multiclass), phân lớp đa trị.

Bài toán phân lớp nhị phân là bài toán gắn nhãn dữ liệu cho đối tượng vào một trong hai lớp khác nhau dựa vào việc dữ liệu đó có hay không có các đặc trưng (feature) của bộ phân lớp

Bài toán phân lớp đa lớp là quá trình phân lớp dữ liệu với số lượng lớp lớn hơn hai. Như vậy với từng dữ liệu chúng ta phải xem xét và phân lớp chúng vào những lớp khác nhau chứ không phải là hai lớp như bài toán phân lớp nhị phân. Và thực chất bài toán phân lớp nhị phân là một bài toán đặt biệt của phân lớp đa lớp.

Ứng dụng của bài toán này được sử dụng rất nhiều và rộng rãi  trong thực tế ví dụ như bài toán nhận dạng khuôn mặt, nhận diện giọng nói,  phát hiện email spam…

email_classification

Ví dụ bài toán phân lớp detect email spam

Và đối với các bài toán phân lớp dữ liệu chúng ta sử dụng các thuật toán học có giám sát (supervised learning) để xây dựng mô hình cho bài toán này. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về quá trình phân lớp dữ liệu và sơ bộ về các phương pháp phân lớp sử dụng trong bài toán này.

Quá trình phân lớp dữ liệu

Để xây dựng được mô hình phân lớp và  đánh giá được mô hình chúng ta phải trải quá các quá trình như dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị tập dữ liệu huấn luyện (dataset) và rút trích đặc trưng (feature extraction)

Công đoạn này được xem là công đoạn quan trọng trong các bài toán về Machine Learning. Vì đây là input cho việc học dể tìm ra mô hình của bài toán. Chúng ta phải biết cần chọn ra những đặt trưng tốt (good feature) của dữ liệu, lược bỏ những đặc trưng không tốt của dữ liệu, gây nhiễu (noise). Uớc lượng số chiều của dữ liệu bao nhiêu là tốt hay nói cách khác là chọn bao nhiêu feature. Nếu số chiều quá lớn gây khó khăn cho việc tính toán thì phải giảm số chiều của dữ liệu nhưng vẫn giữ được độ chính xác của dữ liệu (reduce demension).

Ở bước này chúng ta cũng chuẩn bị bộ dữ liệu để test trên mô hình. Thông thường sẽ sử dụng cross-validation (kiểm tra chéo) để chia tập datasets thành hai phần, một phần phục vụ cho training (training datasets) và phần còn lại phục vụ cho mục đích testing trên mô hình (testing dataset). Có hai cách thường sử dụng trong cross-validation là splittingk-fold.

Bước 2: Xây dựng mô hình phân lớp (classifier model)

Mục đích của mô hình huấn luyện là tìm ra hàm f(x) và thông qua hàm f tìm được để chúng ta gán nhãn cho dữ liệu. Bước này thường được gọi là học hay training.

f(x) = y

                        Trong đó: x là các feature hay input đầu vào của dữ liệu

y là nhãn lớp hay output đầu ra.

function_classification

Thông thường để xây dựng mô hình phân lớp cho bài toán này chúng ta sử dụng các thuật toán học giám sát (supervised learning) như KNN, Neural Network, SVM, Decision Tree, Navie Bayers.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu với mô hình (make prediction)

Sau khi đã tìm được mô hình phân lớp ở bước 2, thì ở bước này chúng ta sẽ đưa vào các dữ liệu mới để kiểm tra trên mô hình phân lớp.

Bước 4: Đánh giá mô hình phân lớp và chọn ra mô hình tốt nhất

Bước cuối cùng chúng ta sẽ đánh giá mô hình bằng cách đánh giá mức độ lỗi của dữ liệu testing và dữ liệu traning thông qua mô hình tìm được. Nếu không đạt được kết quả mong muốn của chúng ta thì phải thay đổi các tham số (turning parameter) của các thuật toán học để tìm ra các mô hình tốt hơn và kiểm tra, đánh giá lại mô hình phân lớp. Và cuối cùng chọn ra mô hình phân lớp tốt nhất cho bài toán của chúng ta.

One thought on “Bài toán phân lớp trong Machine Learning (Classification in Machine Learning)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.