Các lệnh trong Linux: File và Directory

Giới thiệu

Khi mới tiếp xúc với hệ điều hành Linux đa phần chúng ta phải thao tác với termial bằng các dòng lệnh để làm một nhiệm vụ nào đó giống như cài đặt một phần mềm, remove một phần mềm, tạo file, xoá file, copy file .v.v. Việc sử dụng các lệnh này với người mới bắt đầu gặp phải rất nhiều khó khăn vì đa số các lệnh đều có nhiều option các khau. Qua những bài viết về Các lệnh trong Linux tôi xin giới thiệu tới các bạn những lệnh thường được dùng trong Linux giúp các bạn làm việc với Hệ điều hành Linux một cách nhanh chống hơn.

Những bài viết mà tôi sẽ đề cập trong loạt bài về Các lện trong Linux  như sau:

  • Phần 1: File và Directory
  • Phần 2: System
  • Phần 3: Network
  • Phần 4: Application
  • Phần 5: Script

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ đề cập tới những lệnh làm việc với file và thư mục một cách cụ thể và chi tiết nhất

Lệnh ls

ls

Lệnh ls dùng để hiển thị các tập tin và thư mục có trong thư mục hiện tại.

Ví dụ

Chạy trên máy của tôi sẽ có kết quả như sau:

ls -l

Dùng để hiển thị các thư mục và file có trong thư mục hiện tại với nhiều thông tin hơn như các quyền read, write, excute, quyền sử hửu …

Ví dụ

Kết quả:

ls -a

Hiển thị file và thư mục gồm file và thư mục ẩn trong thư mục hiện tại

Ví dụ

Kết quả

ls *.txt

Hiển thị các file có đuôi mở rộng là .txt trong thư mục hiện tại

Lệnh cd

Lệnh cd dùng để di chuyển đến một thư mục nào đó

cd ~

Di chuyển tới thư mục gốc của user hiện tại

cd /

Di chuyển tơi thư mục gốc của hệ thống

cd ~/Desktop

Di chuyển tới thư mục Desktop

cd /usr/local/include

Di chuyển đến thư mục include với đường dẫn chỉ định là usr/local/include

cd ..

Lùi về thư mục gốc

cd ../..

Lùi về thư mục gốc 2 lần.

Lệnh pwd

pwd

Lệnh pwd là lệnh dùng để hiển thị đường dẫn hiện tại mà chúng ta đang làm việc.

Lệnh touch

Lệnh touch dùng để tạo một file trống.

touch readme.txt

Tạo một file readme.txt trống

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh dưới đây với chức năng tương tự

> readme.txt

Lệnh cat

Lệnh cat dùng để hiển thị nội dung của file. Ví dụ để xem nội dung của file readme.txt chúng ta sử dụng

cat readme.txt

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lệnh cat với những ý nghĩa dưới đây:

cat > filename.txt

Thực hiện xoá tất cả nội dung trong filename.txt và thêm mới nội dung vào. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl + D để lưu.

Lệnh mkdir

Lệnh mkdir dùng để tạo thư mục trong thư mục chúng ta đang làm việc

Ví dụ tôi tạo thư mục Linux trên Desktop

cd ~/Desktop

mkdir Linux

Nếu các bạn muốn tạo thư mục có khoảng trắng thì phải để tên thư mục trong dấu ngoặc kép.

mkdir “Linux Command”

Lệnh nano

Dùng để mở file với trình chỉnh sửa nano

nano readme.txt

Mở file readme.txt với trình chỉnh sửa nano. Sau đó nhấn Ctrl + X và xác nhận Y/N để lưu lại những sửa đổi.

Lệnh gedit

Dùng để mở file với trình soạn thảo gedit (trình soạn thoả này có giao diện người dùng, giống như NotePad trên Windows).

gedit readme.txt

Lệnh vi

Dùng để mở trình soạn thảo thảo vi. Và có hai sự lựa chọn:

+ Nhấn esc sau đó nhấn :wp và nhấn enter để lưu những thay đổi.

+ Nhấn esc sau đó nhấn :q! và nhấn enter để xác định không lưu

vi readme.txt

Lệnh mv

Lệnh mv có hai chức năng đó là đổi tên thư mục, file và di chuyển file.

Đổi tên thư mục

mv  dir1 dir2

Đổi tên thư mục dir1 thành dir2

Nếu bạn muốn đổi tên thư mục thnahf thư mục có dấu hoặc khoảng cách thì phải để tên cần đổi vào dấu ngoăcj kép.

mv dir1 “dir 2”

Di chuyển thư mục

mv foldera folderb

Di chuyển thư mục a tới thư mục b

mv readme.txt ~/Desktop/Linux

Di chuyển file readme.txt tới thư mục Linux nằm trong Desktop

Lệnh cp

Lệnh cp dùng để copy thư mục và copy file

cp -a foldera folderb

Copy thư mục a qua thư mục b

cp readme.txt ~/Desktop/Linux

Copy file readme.txt vào thư mục Linux nằm trong Desktop

Lệnh rm

Lệnh rm trong Linux dùng để xoá thư mục và file

rm Linux

Xoá thư mục trống Linux

rm ~/Desktop/Eitguide.com

Xoá thư mục trống Eitguide.com

rm -rf Linux

Xoá thư mục Linux là các file, thư mục con của nó

Ngoài ra lệnh rm còn sử dụng để xoá một file. Ví dụ:

rm -rf readme.txt

Xoá file readme.txt trong thư mục hiện tại

Lệnh del

Lệnh del sử dụng để xoá file.

del readme.txt

Xoá file readme.txt trong thư mục hiện tại

del *.txt

Xoá tất cả các file có đuôi mở rộng là .txt trong thư mục hiện tại

Mẹo nhỏ: Đa số các lệnh trên linux đề có option là help. Bạn có thể xem chi tiết và các option của lệnh thông qua help này.

command –help

Với command là những lệnh sử dụng trong Linux.

Kết luận

Trong bài thứ nhất này tôi đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng các lệnh trong Linux dùng để thao tác với File và Thư mục. Bài viết tiếp theo tôi sẽ đề cập cách lệnh trong Linux với chủ đề là System.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.