Bài toán phân lớp trong Machine Learning (Classification in Machine Learning)

Bài toán phân lớp Bài toán phân lớp (classification) và bài toán gom cụm (cluster) là hai bài toán lớn trong lĩnh vực Machine Learnig (ML). Bài toán phân lớp là quá trình phân lớp một đối tượng dữ liệu vào một hay nhiều lớp đã cho trước nhờ một mô hình phân lớp (model). […]

Tool hổ trợ nghiên cứu các thuật toán Machine Learning và Data Science

  Đây là một thư viện hổ trợ các thuật toán Machine Learning như Decison Tree, KNN, Navie Bayes, SVM(Support Vector Machine), ANN (Artificial Neural Network), Linear Regression, K-Mean… Scikit-learn là một thư viện viết bằng python và rất dễ sử dụng. Chúng ta tương tác với thư viện này hoàn toàn quay dòng lệnh

Hướng dẫn cài đặt LibSVM Trên Linux và MacOS

Giới thiệu Thuật toán SVM(Support Vector Machine) là một thuật toán máy học dùng cho bài toán phân lớp dữ liệu. Ý tưởng của thuật toán là tìm một siêu phẳng tối ưu (optimal hyperplane) sao cho margin tới các điểm support vector có khoảng cách lớn nhất. Hiện nay thuật toán này được sử dụng […]