Export database SQL Server ra file .sql

Quá trình phát triển ứng dụng có kết nối với SQL Server, đôi khi chúng ta cần 1 database thao tác trên nhiều máy. Việc tạo lại database hết sức vất vả và chúng ta có thể backup database và restore lại nhưng trong trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xuất […]