Hướng dẫn build thư viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Giới thiệu

  • SDL (Simple DirectMedia Layer) là một thư viện đa phương tiện, đa nền tảng, bao gồm các API để thao tác với âm thanh, bàn phím, chuột, joystick, 3D hardware thông qua OpenGL, and 2D video.
  • SDL hổ trợ các nên tảng như Linux, Windows, Windows CE, BeOS, MacOS, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD/OS, Solaris, IRIX, and QNX.
  • SDL được viết bằng C nhưng hổ trợ tốt với C++ và hiện tại cũng đã hổ trợ các ngôn ngữ khác như Ada, C#, Lua, Ocaml, Pascal và Python.
  • Các game được viết sử dụng thư viện SDL như Syberia II, 7 Grands Step, Secret Maryo Chronicles…
  • Trang chủ SDL: https://www.libsdl.org/

Hướng dẫn cách build thư viện SDL2

Trước khi build SDL trước tiên chúng ta cần phải download source code của thư viện này. Để làm điều đó chúng ta vào trang web https://www.libsdl.org/download-2.0.php và tiến hành download file ở phần Source code.

Sau khi download về và giải nén chúng ta sẽ được file như sau:

building_sdl_1

Ở đây bản SDL mới nhất là 2.0.5.

Tiếp theo chúng ta sẽ mở terminal và cd tới thư mục này và thực hiện các lệnh như dưới đây để build thư viện SDL2.

Chúng ta chạy lệnh trên để sinh ra makefile. Sau khi có file makefile chúng ta tiến hành chạy lệnh sau để build mã nguồn C/C++.

Dưới đây là một số log trên máy của mình khi build với lệnh log.

Nếu không có lỗi gì trong quá trình build nghĩa là chúng ta đã build thư viện thành công. Sau đó tiền hành gõ lệnh dưới đây để tiến hành install.

Thông thường sau khi chạy lênh  trên thì các file Lib của SDL sẽ nằm ở hai đường dẫn là

usr/local/include/SDL: đây chính đường dẫn chứa các file định nghĩa header của thư viện.

usr/local/lib/: Đầy chính là đường dẫn chưá các file thư viện liên kết tỉnh (.a ở linux và macOS) và thư viện liên kết động(.so ở linux và .dylib ở macOS).

Kiểm tra việc cài đặt thư viện

Sau khi đã tiến hành cài đặt thư viện thì tiếp theo chúng ta sẽ cần kiểm tra thư viện đã cài thành công hay chưa như sau.

cd tới đường dẫn /usr/local/include và tìm xem có thư mục SDL2 hay không. Nếu có hay cd vào thư mục SDL2 và gõ ls để xem những file header có thư viện SDL2

Tiếp theo là cd đến đường dẫn /usr/local/lib và tìm xem các lib của SDL đã được cài đặt hay chưa. Ví dụ trên macOS của mình sẽ là các file này

Nếu thoả mãn hai điều kiện trên thì chúng ta đã build và cài đặt thành công thư viện SDL2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.