Laravel 06: Blade forms

Blade cung cấp cho chúng ra rất nhiều khả năng với form mà HTML hay PHP thuần không có. Chẳng hạn, nổi bật nhất là việc hỗ trợ các methods PUT, DELETE, và PATCH với @method directive. Cụ thể:

Blade cung cấp sẵn cho chúng ta một công cụ để chống cross-site request forgery với chất lượng khá tốt. Do đó, bạn chỉ cần dùng ngay @csrf directive mà không phải tốn thêm công sức “dựng tay”. Lưu ý, tất cả các Laravel form cần có @csrf. Nếu không, bạn sẽ được redirect về trang 419 | Page expired.

Ngoài ra, một điểm hay nữa là @error hỗ trợ bạn dễ dàng đưa ra thông báo lỗi khi validate một form. Ví dụ:

Và như vậy, tôi tạm kết thúc phần giới thiệu về Blade ở đây. Tất nhiên, chúng ta còn nhiều thứ khác về Blade, mà quan trọng nhất là ComponentsSlots. Tuy nhiên, để kịp tiến độ “mì ăn liền”, giúp các bạn có thể dựng nhanh một ứng dụng Laravel cơ bản để có thể sử dụng ngay, bài tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu là route paramscontrollers. Còn về ComponentsSlots, tôi sẽ đưa ra hướng dẫ chi tiết trong những bài viết riêng về chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.