Lấy về danh sách tất cả Sensor trên thiết bị Android

Dòng 1: Lấy về đối tượng SensorManager bởi phương thức getSystemService().

Dòng 2: Lấy về tất các Sensor trên thiết bị Android.

Dòng 3: Xuất ra tổng số Sensor có trên Device.

Dòng 4, 5, 6: Duyệt qua từng Sensor có trong list và xuất ra thông tin chi tiết của từng Sensor.

Kết quả xuất ra sau khi chạy đoạn mã trên. Device của mình sử dụng là Sky Pantech A900.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.