Master WebView trong Android (Phần 2)

Giới thiệu

Tiếp nối bài viết trước về cách sử dụng master WebView trong Android. Hôm nay mình sẽ phân tích một số hạn chế ở bài viết trước và chỉ ra các event mà chúng ta thường xuyên sử dụng khi làm việc với WebView trong Android để chúng ta có thể Handle tất cả các trường hợp với WebView một cách hiệu quả nhất.

Một số hạn chế ở khi sử dụng WebView trong bài viết trước


Trong bài trước chúng ta load trang web vào webview  như sau:

Khai báo quyền truy cập INTERNET trong file AndroidManifest.xml

Và load với đường dẫn website. Ở đây mình sử dụng website của mình luôn.

Khi chúng ta chạy đoạn code trên kia lên thì chúng ta không thấy vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên khi bạn click vào 1 link trên website render bởi webview thì sẽ được mở bởi browser mặc định trên máy Android chứ không phải là WebView. Điều này chúng ta không cần đến, vì chúng ta sẽ phải handle tất cả mà chúng ta sẽ làm với webview chứ không phải là sử dụng trình duyệt mặc định. Để khắc phục điều đó chúng ta phải sử dụng WebViewClient của chúng ta.

Khắc phục vấn đề với setWebViewClient

Để khắc phục lỗi mở đường dẫn với trình duyệt với browser mặc định của Android khi chúng ta click vào đường link trên WebView chúng ta cần sử dụng phương thức.

Phương thức này sẽ chỉ định rằng mọi link mà chúng ta click vào sẽ được load và render bởi WebView chứ không sử dụng một browser nào khác.

Các phương thức callback thường dùng khi thao tác với WebView

Trong khi sử dụng WebView chúng ta cần một số event để có thể handle được WebView một cách link hoạt nhất ví dụ như các event liên quan đến load trang started, visible, error, finished.

Có 5 phương thức callback mà chúng ta thường dùng

onPageStart

Phương thức này được call ngày sau khi chúng ta gọi phương thức loadUrl của WebView. Thường sử dụng cho việc show animation loading tăng trải nghiệm người dùng.

onPageCommitVisible

Phương thức này được gọi khi WebView bắt đầu render và visible. Thường sử dụng để kết thúc animation.

onPageFinished

Phương thức này được gọin khi mà WebView đã render toàn bộ trang, load trang thành công.

onReceivedError

Phương thức này được gọi khi có lỗi xảy ra ví dụ như không có mạng, đường dẫn không đúng… Thường dùng cho việc load lại trang hay xử lý UI (Xử lý để che hình mặc định khi webview bị lỗi)

Ngoài việc setWebViewClient như trên chúng ta có thể tạo một class riêng và override lại các phương thức callback vừa nêu ở trên như dưới đây

Và setWebViewClient như sau

Ngoài những phương thức callback thường sử dụng thì có một số phương thức callback chúng ta cũng nên biết.

BackStack WebView

Tiếp đến một vấn đề của WebView nữa mà chúng ta hay gặp đó là vấn đề về BackStack. Khi chúng ta mở một đường dẫn thì nó sẽ được thêm vào backstack của WebView. Nhưng khi chúng ta nhấn Back thì gặp vấn đề webview không back lại trang trước đó. Để xử lý trường hợp này chúng ta nên override lại phương thức onBackPress như dưới đây:

Kết luận

Qua hai bài viết mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cách sử WebView trong Android. Việc sử dụng các phương thức callback giúp chúng ta có thể handle được tất cả các trường hợp mà chúng ta sẽ làm với WebView mà người dùng sẽ không nhận ra chúng ứng dụng của chúng ta đã “nhúng” một trình duyệt vào trong app và không khác gì so với việc mở browser. Ở bài viết tiếp mình sẽ hướng dẫn các phần còn lại để chúng ta sử dụng WebView  một cách master.

 

3 thoughts on “Master WebView trong Android (Phần 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.