Những Intent Implicit thường xuyên sử dụng

Giới thiệu

Trong hệ điều hành Android có những Activity mà mọi app có thể sử dụng ví dụ như mở trình duyệt, call phone, sending email, google play store. Vậy các mở và thao tác với những activity này như thế nào thì bài viết hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểm.

Intent Explicit và Intent Implicit

Trước khi đi vào sử dụng những Implicit mình sẽ phân biệt cho các biệt Intent Explicit và Intent Implicit khác nhau như thế nào.

Intent Explicit

Intent Explicit hay dịch ra là Intent tường minh và nó như thế nào nhỉ. Các bạn còn nhớ khi chúng ta sử muốn chuyển từ activity này sang activity thông qua phương thức startActivity và khởi tạo đối tượng intent như sau:

Các bạn thấy rằng chúng ta phải truyền vào hai activity là activity hiện tại và activity bạn muốn chuyển qua. Thì đó chính là Intent Explicit.

Intent Implicit

Intent Implicit (Intent không tường minh) cũng giống như Intend Emplicit nhưng Intent Implicit không cần phải chỉ định rõ ràng những activity mà bạn chỉ cần truyền vào một biến cờ tương ứng với những activity mà bạn sử dụng. Ví dụ như

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn nhưng Intent Implicit thường xuyên sử dụng trong app ví dụ như intent callphone, send video, share content, open brower, google store play.

Intent Implicit thường xuyên sử dụng

Phone Call

Send Email

Send Gmail

Launch Website

Open Google Play Store

Compose SMS

Google Maps

Capture Photo

Sharing Content

Hình ảnh hoặc các dữ liệu nhị phân

Share HTML

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.