Chức Năng Auto Import Trong Android Studio

Mặc định khi lập trình các ngôn ngữ như C/C++, C#, Swift hay Java các bạn phải tự khai báo báo các thư viện chứa các phương thức hay class mà chúng ta sử dụng, Với C/C++ sử dụng #include, với C# thì sử dụng using còn với Swift và Java sử dụng từ khoá […]