Sử Dụng CardView Trong Android

Trong phiên bản Android 5.0 (Android L, API 21) có giới thiệu một widget mới có tên là CardView. Về cơ bản thì CardView giống như FrameLayout như có bo trò bốn góc (round corner) và có hiệu ứng Shadow. Và CardView thường được sử dụng làm container cho các row trong ListView và ReyclerView.