Bài toán phân lớp trong Machine Learning (Classification in Machine Learning)

Bài toán phân lớp Bài toán phân lớp (classification) và bài toán gom cụm (cluster) là hai bài toán lớn trong lĩnh vực Machine Learnig (ML). Bài toán phân lớp là quá trình phân lớp một đối tượng dữ liệu vào một hay nhiều lớp đã cho trước nhờ một mô hình phân lớp (model). […]