Cách đo thời gian thực thi của một function trong C/C++

Giới thiệu Trong một số trường hợp chúng ta cần đo thời gian thực thi của một function hay một thuật toán nào đó. Điển hình nhất là các thuật toán tìm kiếm và thuật toán sắp xếp. Hoặc khi xử lý hình ảnh hay 1 frame trong video thì số lượng pixel là rất […]