Sử Dụng Dialog Trong Android Phần 2

Giới thiệu Tiếp nối bài viết Sử dụng Dialog Trong Android Phần 1. Thì trong bài viết này tôi muốn giới thiệu cho các bạn những phần còn lại của Dialog trong Android. DatePickerDialog DatePickerDialog mà một dạng Dialog của hệ thống cho phép bạn chọn ngày trên Dialog đó. Để hình dung Dialog này […]

MultiThreading: AsyncTask trong Android

Giới thiệu Trong ứng dụng Android có nhiều tác vụ (task) chạy song song với nhau để đảm bảo ứng dụng của chúng ta tận dụng được hết khả năng của CPU và mang  lại performence cho ứng dụng. Vậy để lập trình được nhiều tác vụ chạy song song trong ứng dụng Android như […]