Tiếng Anh trong lập trình

Do nhận thấy có quá nhiều bạn thích viết code nhưng tiếng Anh từ mức chưa vững cho tới chỉ biết mỗi từ “Hế-nhô” nên hôm nay tôi làm bài này, trước là nói về tầm quan trọng của tiếng Anh trong lập trình, sau là giới thiệu một cách học tiếng Anh để các […]