Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer)

Giới thiệu Trong quá trình xây dựng engine game, tôi cần một số thư viện cung cấp những hàm API để thao tác với hệ thống cấp thấp bên dưới như âm thanh, bàn phím, chuột và các hệ thống khác. Tôi nhận thấy SDL (Simple DirectMedia Layer) cung cấp đầu đủ những hàm API […]