Sử dụng Intent để gửi dữ liệu ra ngoài trong ứng dụng Android

Như tôi đã trình bày trong bài trước, bạn có thể gửi Intent chứa dữ liệu Extra sang ứng dụng khác để ứng dụng đó xử lí. Chẳng hạn như bạn muốn gửi một Uri chứa đường dẫn tới một tập tin hình ảnh sang một ứng dụng sửa ảnh, để nó mở cái ảnh […]

Tìm hiểu startActivityForResult và onActivityResult trong Android

Giới thiệu Ở các bài giới thiệu về Activity mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về Activity cũng như chuyển đổi giữa các activity sử dụng đối tượng Intent và phương thức startActivity. Trong trường hợp này chúng ta start một activity mà không mong muốn nhận lại data từ activity mà […]