Chuyển đổi JS callback thành Promise

Như tôi đã giới thiệu trong bài Promise, Promise là một công cụ rất hay để giúp bảo vệ mắt tránh khỏi tình trạng lên độ do callback hell gây nên. Thực chất, Promise không ngắn hơn callback, mà ngược lại, còn có thể làm tổng số dòng code dài thêm. Nhưng cái hay của […]

Angularjs, Bài 9: Giới thiệu về ngInclude, ngView và Routes

Trong bài cuối cùng về các directives này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngInclude directive, ngView directive và kèm với đó là Routes với AngularJS. 1. ngInclude Nếu không phải viết một loạt các trang static HTML không liên quan gì nhau thì việc tái sử dụng code HTML là chuyện xảy ra như […]

Angularjs, Bài 8: Giới thiệu về ngClick, ngMouse và ngSubmit

Sau khi đã rành rẽ với các directives về dữ liệu như ngRepeat, ngShow, ngClass, ngSrc và ngHref, chúng ta sẽ đổ bộ sang các directives về events. 1. ngClick Có thể nói đây là event directive quan trọng nhất vì khi tương tác với các ứng dụng thì hoạt động click chuột hoặc chạm […]

Angularjs, Bài 7: Giới thiệu về ngSrc, ngHref và ngClass

Qua bài trước về ngShow, ngHide, ngRepeat và filter, tôi tin rằng bạn đã có các kiến thức khá chắc chắn về AngularJS rồi. Với hướng tiếp nhận tương tự, lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về ngSrc, ngHref và ngClass. 1. ngSrc Bây giờ giả sử bạn có một array chứa tên của […]

Angularjs, Bài 6: Giới thiệu về ngShow, ngHide, ngRepeat và filter

Trong bài trước thì tôi có nói sơ lược về ngRepeat dưới dạng ví dụ. Lần này, tôi sẽ giải thích thêm về ngRepeat cũng như kết hợp giữa nó và filter. Nhưng trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về ngShow cũng như directive đối lập với nó là ngHide. 1. ngShow và ngHide. […]

Angularjs, Bài 5: Giới thiệu về Controllers

Một điểm rất hay của AngularJS là nó hoạt động theo phạm vi. Bạn có thể cho nó kiểm soát toàn bộ trang HTML của bạn, hay chỉ một phần của trang. Và phạm vi kiểm soát này được đại diện bởi Controllers. 1. Định nghĩa Controllers: Bây giờ hãy nghĩ bạn là một Tổ […]

Angularjs, Bài 4: Giới thiệu về Modules

What is a Module? You can think of a module as a container for the different parts of your app – controllers, services, filters, directives, etc. – AngularJS document. 1. AngularJS module là gì? AngularJS module có thể được hiểu ngắn gọn là phần phạm vi mà AngularJS (app) kiểm soát ứng dụng của bạn […]

AngularJS, Bài 3: Giới thiệu về Directives

Trong bài trước, tức bài Two-way data binding, tôi đã nói ng-model là một directive. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về directives cũng như một số directives thường dùng. 1. AngularJS Directives là gì? Nói một cách đơn giản nhất, chúng là những extended attributes được gán vào các HTML elements, giống như […]

AngularJS, Bài 2: Ràng buộc dữ liệu hai chiều và ngModel

Một trong số những ưu điểm rất hay của AngularJS và sau này được Angular kế thừa là ràng buộc dữ liệu hai chiều (two-way data binding). Tất nhiên, bạn có thể làm được điều tương tự với JS cơ bản. Nhưng thay vì hàng hà sa số dòng code và có thể dẫn tới […]

AngularJS, Bài 1: Giới thiệu sơ lược về AngularJS

Có lẽ bạn đã nghe nhiều về Angular, React, Ember và mới nhất là Vue khi làm ứng dụng Web. Và hiện tại, khi học về Angular thì các giáo viên thường hướng dẫn các bạn học vào ngay Angular2 (hoặc mới hơn là Angular4 và sắp tới là Angular5) vì tất cả các phiên […]