Thao tác với JSON trong Android

Giới thiệu Trong quá trình phát triển ứng dụng đôi khi chúng ta cần một cú pháp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc bằng văn bản nào đó thuận tiện cho việc tao tác ghi và đọc. Hai ứng cử viên sáng giá đáp ứng nhu cầu cho việc này được thường xuyên nhắc […]