Multiple View Type Trong RecyclerView

Giới thiệu Tiếp nối các bài viết về RecycylerView hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ReyclerView nâng cao hơn rất nhiều đó là RecyclerView có nhiều row khác nhau hay được gọi là RecyclerView Multiple View Type. Tôi nghĩ rằng các bạn thấy RecyclerView này rất nhiều ví dụ như new feed […]