Sử Dụng CardView Trong Android

Trong phiên bản Android 5.0 (Android L, API 21) có giới thiệu một widget mới có tên là CardView. Về cơ bản thì CardView giống như FrameLayout như có bo trò bốn góc (round corner) và có hiệu ứng Shadow. Và CardView thường được sử dụng làm container cho các row trong ListView và ReyclerView.

ListView trong Android Phần 1

Giới thiệu Trong hầu hết ứng dụng Android đều có sử dụng ListView. Vậy ListView là gì mà nó lại quan trọng như vậy. Đơn giản ListView là một View dùng để chứa các View dưới dạng danh sách (list). Ví dụ chúng ta có thể thấy là New Feeds trên facebook của bạn cũng […]

Event Listeners trong Android

Giới thiệu Tiếp nối bài viết trước Các View cơ bản trong Android, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu các event listener thường dùng của các view trong Android. Event được hiểu như là một hành động xảy ra và chúng ta sẽ xử lý hành động đó như thế nào. Ví dụ khi ta nhấn […]