How to globally install NodeJs packages without sudo in Linux and macOS

A lot of Linux and macOS newcomers to NodeJs got a problem with NPM installer: Either run npm install -g <package_name> under sudo privilege or install the package locally to the project (under node_modules folder) and call it via full path or npx. Fortunately, there’s a simple workaround that takes you less than a minute […]

Hướng dẫn cài đặt NodeJS

Nếu bạn là dân lập trình thì bạn đã hẳn nghe qua NodeJS, một Javascript framework vô cùng mạnh mẽ và chiếm tỉ trọng rất lớn trong hoạt động lập trình Web hiện tại. Không chỉ được dùng để build một ứng dụng web, Node Package Manager còn được dùng để làm Package Manager cho […]