Tìm hiểu startActivityForResult và onActivityResult trong Android

Giới thiệu Ở các bài giới thiệu về Activity mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về Activity cũng như chuyển đổi giữa các activity sử dụng đối tượng Intent và phương thức startActivity. Trong trường hợp này chúng ta start một activity mà không mong muốn nhận lại data từ activity mà […]