Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle)

Giới thiệu Khi mới bắt đầu lập trình Android, việc bắt đầu của chúng ta là cố gắng cài đặt thành công bộ IDE (có thể là Elipse, Android Studio) và tạo thử project xem thử trong project có những cái gì tổ chức ra sao. Mặc định khi khởi tạo project chúng ta thấy […]