Access Modifier trong Java

Giới thiệu Java là một ngôn ngữ một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, nghĩa là bất cứ cái gì trong java cũng phải nằm trong lớp. Nó không như ngôn ngữ lai C++ là các thành phần có thể không nằm ngoài lớp ví dụ như hàm main. So với  C++ thì […]