Các lệnh trong Linux: File và Directory

Giới thiệu Khi mới tiếp xúc với hệ điều hành Linux đa phần chúng ta phải thao tác với termial bằng các dòng lệnh để làm một nhiệm vụ nào đó giống như cài đặt một phần mềm, remove một phần mềm, tạo file, xoá file, copy file .v.v. Việc sử dụng các lệnh này […]