ImageSlider trong RecyclerView

Trong bài viết vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn dựng một ImageSlider trong ứng dụng Android. Thực chất, nó chỉ là một FrameLayout chứa một ViewPager với mỗi trang hiển thị một ảnh từ một ImageView, và một LinearLayout đóng vai trò là chỉ báo vị trí hiện tại của ViewPager. Và bài […]

Sử Dụng CardView Trong Android

Trong phiên bản Android 5.0 (Android L, API 21) có giới thiệu một widget mới có tên là CardView. Về cơ bản thì CardView giống như FrameLayout như có bo trò bốn góc (round corner) và có hiệu ứng Shadow. Và CardView thường được sử dụng làm container cho các row trong ListView và ReyclerView.

Multiple View Type Trong RecyclerView

Giới thiệu Tiếp nối các bài viết về RecycylerView hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ReyclerView nâng cao hơn rất nhiều đó là RecyclerView có nhiều row khác nhau hay được gọi là RecyclerView Multiple View Type. Tôi nghĩ rằng các bạn thấy RecyclerView này rất nhiều ví dụ như new feed […]