Resource Trong Android

Giới thiệu Resource được hiểu là các hình ảnh, âm thanh, text cứng (đặt trong các thư mục của project) được sử dụng trong project của ứng dụng. Ví dụ như icon, tên của ứng dụng… Khi tạo một project Android các bạn thấy rằng có một thư mục res (res là viết tắt cả […]