Hướng dẫn build thư viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Giới thiệu SDL (Simple DirectMedia Layer) là một thư viện đa phương tiện, đa nền tảng, bao gồm các API để thao tác với âm thanh, bàn phím, chuột, joystick, 3D hardware thông qua OpenGL, and 2D video. SDL hổ trợ các nên tảng như Linux, Windows, Windows CE, BeOS, MacOS, Mac OS X, FreeBSD, […]