Lấy về danh sách tất cả Sensor trên thiết bị Android

Dòng 1: Lấy về đối tượng SensorManager bởi phương thức getSystemService(). Dòng 2: Lấy về tất các Sensor trên thiết bị Android. Dòng 3: Xuất ra tổng số Sensor có trên Device. Dòng 4, 5, 6: Duyệt qua từng Sensor có trong list và xuất ra thông tin chi tiết của từng Sensor. Kết […]