Chuyển Đổi Activity Trong Android

Giới thiệu Ở viết trước đây Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle) tôi đã giới thiệu cho các bạn khái niệm Activity cũng nhưng vòng đời của nó. Và chúng ta thấy rằng trong một ứng dụng có rất nhiều Activity. Vậy cách chuyển đổi và truyền dữ giữa các activity như thế nào hay […]