Tìm hiểu startActivityForResult và onActivityResult trong Android

Giới thiệu Ở các bài giới thiệu về Activity mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về Activity cũng như chuyển đổi giữa các activity sử dụng đối tượng Intent và phương thức startActivity. Trong trường hợp này chúng ta start một activity mà không mong muốn nhận lại data từ activity mà […]

Chuyển Đổi Activity Trong Android

Giới thiệu Ở viết trước đây Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle) tôi đã giới thiệu cho các bạn khái niệm Activity cũng nhưng vòng đời của nó. Và chúng ta thấy rằng trong một ứng dụng có rất nhiều Activity. Vậy cách chuyển đổi và truyền dữ giữa các activity như thế nào hay […]