Struct Alignment Trong C++

Giới thiệu C++ có cung cấp cho chúng ta một số kiểu dữ liệu nguyên thủy được xây dựng sẵn (built-in) như char, int, float, double, long… C++ cũng cho phép chúng ta tạo ra những kiểu dữ liệu mới do người dùng định nghĩa như struct, class. Việc cấp phát và tổ chức bộ nhớ đối […]