Tool hổ trợ nghiên cứu các thuật toán Machine Learning và Data Science

  Đây là một thư viện hổ trợ các thuật toán Machine Learning như Decison Tree, KNN, Navie Bayes, SVM(Support Vector Machine), ANN (Artificial Neural Network), Linear Regression, K-Mean… Scikit-learn là một thư viện viết bằng python và rất dễ sử dụng. Chúng ta tương tác với thư viện này hoàn toàn quay dòng lệnh