Xử Lý Animation Trong RecyclerView

Giới thiệu Bài viết trước tôi đã giới thiệu Sử dụng RecyclerView trong Android. Ở bài viết trước tôi có đề cập tới ItemAnimator giúp chúng ta có thể xử lý animation khi chúng ta Add hoặc Remove một item ra khỏi RecyclerView. Vậy các sử dụng ItemAnimator như thế nào chúng ta hãy cùng […]