Gửi HttpRequest và nhận HttpResponse trên Android với Volley

Khi viết ứng dụng Android có thực hiện giao tiếp với Internet server, tức gửi HttpRequest và nhận HttpResponse về, thì vấn đề tối ưu hóa việc gửi nhận gây tốn không ít Paracetamol cho các lập trình viên vì phải tìm các giảm thiểu thời gian thực hiện, từ lúc gửi Request đi cho […]

Thao tác với network trong Android sử dụng thư viện Volley

Giới thiệu Volley được Google giới thiệu vào khoảng tháng 6/2013. Volley là một thư viện dùng để send và recieve response từ Server sử dụng giao thức HTTP. Volley có các điểm nổi bật dưới đây: Tự động lập lịch (scheduling) cho các request. Caching Response. Hỗ trợ set độ ưu tiên cho các […]