Chuyển Đổi Activity Trong Android

Giới thiệu Ở viết trước đây Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle) tôi đã giới thiệu cho các bạn khái niệm Activity cũng nhưng vòng đời của nó. Và chúng ta thấy rằng trong một ứng dụng có rất nhiều Activity. Vậy cách chuyển đổi và truyền dữ giữa các activity như thế nào hay […]

Vòng đời của Activity trong Android (Activity LifeCycle)

Giới thiệu Khi mới bắt đầu lập trình Android, việc bắt đầu của chúng ta là cố gắng cài đặt thành công bộ IDE (có thể là Elipse, Android Studio) và tạo thử project xem thử trong project có những cái gì tổ chức ra sao. Mặc định khi khởi tạo project chúng ta thấy […]