Cài đặt Facebook Watchman trên Linux

Trong các nền tảng hệ điều hành máy tính mà bạn có thể dùng để code React Native, thì Windows có lẽ là môi trường dễ nhất, vì bạn chỉ cần NodeJS (npm) và một trong hai tên create-react-native-app (kèm Expo) hay react-native-cli là được. Trên macOS và Linux, bạn bắt buộc phải có Watchman, […]