Một cái nhìn tổng quan về Visual Studio IDE

Giới thiệu Visual Studio là (IDE – Integrated Development Environment) một bộ công cụ phát triển phần mềm do Microsoft phát triển. Visual Studio cũng là một phần mềm được sử dụng bởi các lập trình viên để xây dựng nêncác sản phẩm phần mềm. Phiên bản đầu tiên của Visual Studio được Microsoft phát […]